Visualització de contingut web

Protecció de Dades

 
Les dades personals recollits en aquest formulari seran tractats de conformitat amb el que s'estableix en la normativa de protecció de dades. A aquest efecte se l'informa:
 
1.- Responsables del tractament:
 
  • Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública (Generalitat Valenciana):  ortiz_fra@gva.es
  • Universitat de València: convencion.saludmental@uv.es
 
2.- Finalitat: Les dades personals proporcionades seran tractats per tots dos responsables amb la finalitat de realitzar el segon mostreig estratificat per a seleccionar als 70 participants i 70 suplents que formaran part de la Convenció Ciutadana sobre la salut mental. Amb les dades facilitades, es contactarà amb ells per a facilitar-los la informació respecte al procés (sessions, format, programa, forma d'indemnització) i enviament de material informatiu complementari.
 
3.- Base jurídica: Per a dur a terme aquest tractament de dades vosté haurà de proporcionar el seu consentiment (article 6.1 a) del Reglament General de Protecció de Dades).
 
4.- Destinataris: Les dades únicament seran tractats per les entitats responsables del tractament i no seran comunicats a terceres entitats.
 
5.- Transferències internacionals: No estan previstes transferències internacionals de les dades.
 
6.- Conservació de les dades: Es conservaran durant el temps que siga necessari per a complir amb la finalitat per a la qual es van recaptar i per a determinar les possibles responsabilitats que es pogueren derivar d'aquesta finalitat i del tractament de les dades. Serà aplicable el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació. Les dades de les persones no seleccionades es mantindran durant 12 mesos.
 
7.- Mesures de seguretat: Es troben descrites en els documents que conformen la política de protecció de dades i seguretat de la informació de la Generalitat en relació amb l'ús de mitjans tecnològics (Annex II del Reial decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en l'àmbit de l'Administració Electrònica) i en els documents que estableixen la política de protecció de dades i seguretat de la informació continguda en documents en paper de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 
8. Drets: En relació amb les seues dades personals, té dret a sol·licitar, prèvia identificació, l'accés, rectificació i supressió de les seues dades de caràcter personal, així com sol·licitar la limitació o oposició al seu tractament i a no ser objecte de decisions individuals automatitzades. Les sol·licituds podrà tramitar-les davant qualsevol dels responsables:
 
  • Generalitat Valenciana: De manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/proc19970
  • Universitat de València: enviant correu electrònic a la següent adreça: convencion.saludmental@uv.es.
  • Així mateix, i a través dels mateixos mitjans, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seua retirada.
 
9.- Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant el Delegat o Delegada de protecció de dades de les entitats responsables:
 
• Delegació de Protecció de Dades de la Generalitat (Passeig Albereda 16 - València. dpd@gva.es): http://www.gva.es/es/proc22094
 
• Delegat/a de Protecció de Dades de la Universitat de València (Av. Blasco Ibàñez, 13 VALÈNCIA 46010)- lopd@uv.es *Telf: 34 96 354 41 68 - 34 96 162 54 31
 
Així mateix, podrà presentar reclamació, directament, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.
 
□ Autoritze el tractament de les meues dades personals de conformitat amb la informació proporcionada.
 
 
INFORMACIÓ BÀSICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES
 
En compliment del que es disposa en l'article 14 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 en relació amb l'article 11 de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, la informació sobre el tractament de les seues dades de caràcter personal és la següent:
 
• Tractament: Selecció de participants en la Convenció ciutadana sobre salut mental.
 
• Responsable del tractament: Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. 
 
• Finalitat i base jurídica: Selecció de participants per a la Convenció ciutadana sobre salut mental per a elaborar el Pla Valencià d'Acció per a la Salut Mental, Drogodependències i Conductes Addictives de la Generalitat. Aquesta selecció es realitza en dues fases:
 
- La primera fase consisteix en la remissió d'una carta amb la informació de la Convenció i la font de la qual s'han obtingut les dades personals de les persones resultants d'un mostreig sistemàtic a partir del SIP. Aquest tractament està legitimat per l'interés públic de conformitat amb l'article 6.1 e) del Reglament General de Protecció de Dades en relació amb l'article 17.2 b) de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana que estableix que "El SIP té per objecte: b) Oferir informació necessària per a la valoració del grau de cobertura i atenció sanitària de la població, així com per al desenvolupament de les actuacions en matèria de salut pública".
 
En els casos que els interessats no tinguen accés a internet i vulguen inscriure's en el procés, el qüestionari s'emplenarà a través de trucada telefònica informant prèviament els interessats d'això.
 
- En una segona fase, aquestes persones o algun dels seus convivents, podran emplenar un qüestionari en el qual es recaptarà la seua autorització per a l'aportació de dades de caràcter personal i la seua comunicació, en cas de ser triat, a la Universitat de València a l'efecte del desenvolupament de la citada Convenció. De les persones que emplenen el formulari, es realitzarà una selecció per part de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública, de la qual resultaran 70 membres i 70 suplents per a la seua participació en la Convenció ciutadana. Aquest tractament de dades es realitzarà previ consentiment de les persones que completen el formulari de conformitat amb el que s'estableix en l'article 6.1 a) del Reglament General de Protecció de Dades.
 
Exercici de drets: Pot exercitar el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat de les seues dades de caràcter personal de manera presencial o telemàtica, de conformitat amb el que es preveu en el següent enllaç: http://www.gva.es/es/proc19970. En aquells tractaments en els quals s'haja donat el consentiment, aquest podrà retirar-se lliurement en qualsevol moment dirigint-se a convencionciudadanasaludmental@gva.es
 
Reclamacions: Sense perjudici de qualsevol altre recurs administratiu o acció judicial, tot interessat tindrà dret a presentar una reclamació davant el Delegat o Delegada de protecció de dades de la Generalitat (dpd@gva.es) o, directament, davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es) si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix la normativa en matèria de protecció de dades.
 
• Categories de dades extretes del mostreig sistemàtic del SIP: 
 Adreça postal
 
• Font: Les dades personals obtingudes del mostreig sistemàtic del SIP provenen de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
 
Pot obtindre informació més detallada en el següent enllaç: http://www.san.gva.es/es/web/comunicacion/rat